Tag: Quê hương Chí Phèo

Làng Vũ Đại bây giờ
Về thăm quê hương Chí Phèo

Làng Vũ Đại là hình ảnh quen thuộc đối với những độc giả Việt Nam. Nếu như trong tác phẩm “Chí Phèo”, Nam Cao miêu tả như một bức tranh về xã hội phong kiến thu nhỏ với những bè phái, những mưu toan, thủ đoạn, áp bức người nghèo […]